Правила конкурсного приймання дітей до 2-11 класів спеціалізованої школи № 185 Святошинського району м. Києва

1.Загальні положення.

1.1. Приймання дітей (учнів) до 2-11 класів спеціалізованої школи № 185 з поглибленим вивченням фізико – математичних дисциплін (далі Школи) здійснюється на конкурсній основі.

1.2.Відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 19.06.2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів)”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту Школи, розроблені ці Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради Школи, схвалюються ними, затверджуються директором Школи та погоджуються з районним управлінням освіти, молоді та спорту.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатні основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, в приміщенні Школи вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), який має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбувалося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць і таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється педагогічна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора Школи за погодженням з радою Школи. До складу педагогічної конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою педагогічної конкурсної комісії є директор Школи.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія з кожного предмету зі складу членів педагогічної конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора Школи.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.9. Не подаються до конкурсної комісії характеристики з попереднього місця навчання та довідки з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсні випробування для учнів (кількість конкурсних випробувань - одне), які вступають до 2-11 класів проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації школи в усній або письмовій формах (співбесіда, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

Адміністрація школи самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.2. Білети, письмові та тестові завдання для конкурсних випробувань, питання до співбесіди, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором Школи за погодженням з районним управлінням освіти, молоді та спорту.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директорі Школи в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5.Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Школи для підготовки до відповіді.

3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Школі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Школи.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через 3 дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Школи для загального ознайомлення.

3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої Академії Наук та учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.11. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Школи.

3.12. Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування.

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Школи наказом директора на підставі рішення педагогічної конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Учні – учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої Академії Наук та випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються до Школи в першу чергу.

4.3. До Школи подаються такі документи:

- Копія свідоцтва про народження (паспорта);

- Особова справа;

- Медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня їх подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором Школи за погодженням з районним управлінням освіти, молоді та спорту. Під час розгляду апеляції додаткові випробування не проводяться.

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного управління освіти, молоді та спорту, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6.Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу Школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.7. Діти (учні), які зараховані до Школи, але не приступили до занять без поважаних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі Школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.8. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Школи вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

5. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Школи, за його результатами покладається на районне управління освіти, молоді та спорту.

5.3. При порушенні Школою вимог даної інструкції та правил конкурсного приймання, розроблених Школою, рішенням районного управління освіти, молоді та спорту результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі районне управління освіти, молоді та спорту організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточним.

Кiлькiсть переглядiв: 2317